Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•Οριοθετήσεις οικοπέδων-αγροτεμαχίων-εκτάσεων-βάση των οδηγιών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Η χωρομετρική εργασία κατά την οποία υποδεικνύονται τα σύνορα του τεμαχίου, η οποία ελέγχεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και εκδίδεται πιστοποιητικό εξωτερικής οριοθέτησης.

• Μελέτες Διαχωρισμού Οικοπέδων

Μελέτη και επίβλεψη για τον διαχωρισμό οικιστικού ακινήτου σε οικόπεδα.

• Τοπογραφικά διαγράμματα για έκδοση Πολεοδομικών&Οικοδομικών Αδειών

Σχεδιασμός και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών.

• Υδρολογικές Μελέτες

Υπολογισμός της μέγιστης ροής νερού που προκύπτει για μια συγκεκριμένη περίοδο και περιοχή, έλεγχος πλημμύρας της περιοχής και διαστασιολόγηση των αγωγών υδάτων.

• Μελέτες οδοποιΐας-Σχεδιασμός δρόμων (Οριζοντογραφίες-Μηκοτομές-Διατομές)

Σχεδιασμός νέων δρόμων ή βελτίωση υφιατάμενων δρόμων ακολουθώντας όλα τα διεθνή πρότυπα σχεδιασμού.

• Οριζόντιοι διαχωρισμοί (Έκδοση Τίτλων οικοδομών-διαμερισμάτων)

Η χωρομετρική εργασία κατά την οποία γίνεται έκδοση τίτλων διαμερισμάτων ή κατοικιών που προέρχονται από ενιαία ανάπτυξη.

• Κάθετοι Διαχωρισμοί

Η χωρομετρική εργασία κατά την οποία ένα τεμάχιο διαχωρίζεται σε επί μέρους και μετά το πέρας της εργασίας εκδίδονται ξεχωριστοί τίτλοι για το κάθε νέο τεμάχιο που προκύπτει.

• Αναπροσαρμογή Συνόρων

Η χωρομετρική εργασία κατά την οποία το κοινό σύνορο δύο ή περισσοτέρων ακινήτων μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των ιδιοκτητών των ακινήτων.

• Αποτυπώσεις

Οριζοντιογραφική καταγραφή, οποιοδήποτε κατασκευών υπάρχουν στην περιοχή μελέτης

• Υψομετρήσεις – Ισοϋψείς Καμπύλες

Υψομετρική αποτύπωση(λήψη υψομέτρων), με σκοπό τη δημιουργία ισοϋψών καμπύλων και κατ΄επέκταση ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

• Χαράξεις

Οποιαδήποτε εργασία σήμανσης σε εργοτάξια για οικοδομικούς σκοπούς (π.χ. χάραξη πεδίλου ή κολώνων) όπως και για τα όρια νέων δρόμων.

• Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις

Yπολογισμός όγκων εκσκαφής ή επιχωμάτωσης, σε σχέση με το φυσικό έδαφος.

Δίνουμε έμφαση στην αξιοπιστία