Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας μας, είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών στον τομέα της Τοπογραφίας.

Αναλαμβάνονται οι ακόλουθες Τοπογραφικές Εργασίες:

• Οριοθετήσεις οικοπέδων-αγροτεμαχίων-εκτάσεων-βάση των οδηγιών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
• Μελέτες Διαχωρισμού Οικοπέδων
• Τοπογραφικά διαγράμματα για έκδοση Πολεοδομικών&Οικοδομικών Αδειών
• Υδρολογικές Μελέτες
• Μελέτες Οδοποιΐας-Σχεδιασμός δρόμων (Οριζοντιογραφίες-Μηκοτομές-Διατομές)
• Οριζόντιοι Διαχωρισμοί (Έκδοση Τίτλων οικοδομών-διαμερισμάτων)
• Κάθετοι Διαχωρισμοί
• Αναπροσαρμογή Συνόρων
• Αποτυπώσεις Τεμαχίων-Κτιρίων
• Χαράξεις
• Υψομετρήσεις – Ισοϋψείς Καμπύλες
• Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις

Δίνουμε έμφαση στην αξιοπιστία