Εταιρία

Η Εταιρία Μας

Η Κ.Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Παρέχει συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες στην Τοπογραφία. Αναλαμβάνονται εργασίες, όπως Μελέτες Διαχωρισμού Οικοπέδων , Υδρολογικές Μελέτες, Μελέτες Οδοποιΐας, Υψομετρήσεις – Ισοϋψείς Καμπύλες, Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις, Αποτυπώσεις, Χαράξεις και οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τον Περί Χωρομετρίας νόμο Ν.67/2005.

Προσωπικό:

Διευθυντής:

Κυριάκος Ηλιάδης (Αγρονόμος&Τοπογράφος Μηχανικός)

● Πτυχίο: Αγρονόμος&Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αθήνας.

● Μεταπτυχιακό: ΜΒΑ University of Wales

● ΕΤΕΚ: Αρ. Μητρώου Α151464

● Αρμόδιος Χωρομέτρης: Αρ. Μητρώου 121-13

Δίνουμε έμφαση στην αξιοπιστία